مرور برچسب

شبکه متخصصان

محورهای پژوهشی گروه مپنا در سال 1399

معاونت پژوهش و فناوری گروه مپنا، با سابقه بیش از 11 سال همکاری نزدیک با موسسات دانشگاهی، اکنون به دنبال ایجاد راهکارهای جدیدی برای تعامل با دانشگاه است .یکی از این شیوه ها، پیشنهاد همکاری براساس نیازهای تحقیقاتی صنایع مختلف مرتبط با کسب و…